Model: Acrobat

acrylic on Pinus Radiata on stainless steel disc 65.00 x 12.60 x 29.60


Exhibited 2018, ‘ANTI-NOSTALGIA’, Charles Nodrum Gallery, Melbourne.