Postantecedent

Acrylic on Mountain Ash, 650 x 390 x 390.


Exhibited 2018, ‘ANTI-NOSTALGIA’, Charles Nodrum Gallery, Melbourne